Postanowienie - Sygn. akt I Ns 417/18


I Ns 417/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska
po rozpoznaniu w dniu 20.08.2018 r. w Kościanie
na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Aleksandry Mikołajczyk
przy udziale ------------
o złożenie wykazu inwentarza


p o s t a n a w i a :

na podstawie art.636 [3] §3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tutejszego Sądu, że w dniu 29 maja 2018 r. złożony został wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bolesława Majewskiego, nr PESEL 41042904774, zmarłego 20 marca 2016 r., którego ostatni adres to 64-000 Turew, ul. Szkolna 13/20,
pouczając, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art.638 [1]§3 pkt 1 k.p.c.);
2) na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 k.p.c. w zw. z art. 638 [1] §3 pkt 2 k.p.c.);
3) osoby wymienione w punkcie 2 (art.637 §1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


/-/ Sandra Kraszewska

Rejestr zmian dla: Postanowienie - Sygn. akt I Ns 417/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
b/d