Postanowienie - Sygn. akt I Ns 443/17


I Ns 443/17
POSTANOWIENIE

Dnia 5 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny
w składzie:
Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska
po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Kościanie
na posiedzeniu niejawnym sprawy
z wniosku Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego

p o s t a n a w i a :

1) zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 204,- zł (tysiąc dwieście cztery złote 00/100) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Kościańskiego w decyzji z dnia 29 maja 2017 r., znak GN.II.6853.6.2016, należnego następcom prawnym zmarłego Wacława Noska (Nosek) z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości położonej w gminie Kościan, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/5 obręb Nowe Oborzyska, o pow. 6.15.85 ha, dla której nie została założona księga wieczysta, a w księdze wieczystej „Pianowo wykaz 13” założonej przez Sąd Grodzki w Kościanie wpisany został właściciel Wacław Nosek, wzywając jego spadkobierców jako wierzycieli do odbioru depozytu;

2) obciążyć wnioskodawcę kosztami niniejszego postępowania, tj. opłatą sądową i
kosztami ogłoszenia.

/-/ Sandra Kraszewska


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.07.2015 r. Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu wystąpiła do tut. Sądu o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego pieniędzy stanowiących odszkodowanie przysługujące nieustalonym spadkobiercom po zmarłym w dniu 14.09.1992 r. Wacławie Nosku, który był właścicielem nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Pianowo wykaz 13 Sądu Grodzkiego w Kościanie. Podano, że Starosta Kościański decyzją z dnia 29.05.2017 r. ustalił odszkodowanie na rzecz spadkobierców właściciela nieruchomości w kwocie 1 204,- zł. Starosta Kościański zobowiązał wnioskodawcę do wpłacenie w/w kwoty do depozytu sądowego.
Do wniosku dołączono dokumenty w postaci m.in. decyzji Starosty Kościańskiego z dnia 29.05.2017 r., kopii pisma USC w Kościanie z dnia 3.09.2014 r. i kopii pisma SR w Kościanie z dnia 3.09.2014 r.

 


Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art.467 kc, dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in. w sytuacji, gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto jest wierzycielem, nie zna miejsca jego zamieszkania czy siedziby, bądź gdy powstał spór, kto jest wierzycielem. We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik winien określić zobowiązanie, w wykonaniu którego składa przedmiot, przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie, dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony oraz wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany i warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić (art.695 kpc),.
W niniejszej sprawie przesłanki wymagane dla udzielenia zezwolenia zostały spełnione, bowiem wnioskodawca z przyczyn od siebie niezależnych nie zna wierzycieli, tj. prawnie ustalonych spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości, której dotyczy należne im odszkodowanie, a wniosek zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. Nie ma zatem przeszkód, by zezwolić wnioskodawcy na złożenie wskazanej kwoty pieniężnej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art.467 pkt 1) k.c. oraz art.693¹ i n. k.p.c orzeczono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art.520 §1 kpc.

/-/ Sandra Kraszewska

Rejestr zmian dla: Postanowienie - Sygn. akt I Ns 443/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d