Postanowienie - Sygn. akt I Ns 727/18

Sygn. akt I Ns 727/18


POSTANOWIENIE

Dnia 6 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział I Cywiny
w składzie następującym:
Przewodnicząca SSR Iwona Kubińska
po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018r. w Kościanie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Romana Pytlika

o złożenie wykazu inwentarza


postanowił:


na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu , że :

1. w dniu 2 października 2018r. wnioskodawca Roman Pytlik złożył wykaz inwentarza spadku dotyczący spadkodawcy Mirosława Pytlika, zmarłego dnia 2 marca 2016r. (PESEL 46070708651), ostatnio zamieszkałego 64-030 Śmigiel , Poladowo 19
2. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
3. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
4. osoby wymienione w pkt.3 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

SSR Iwona Kubińska

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie - Sygn. akt I Ns 727/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d